Transportdispens

Ibland uppstår behov av att kunna transportera tunga, och skymmande godsslag som inte ryms inom de normala ramarna.

Enligt trafikförordningen finns därför möjlighet att ansöka om undantag (dispens) från bestämmelserna. Undantag får medges om det föreligger särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Ansökan om transportdispens

Bestämmelser om hur tunga, breda eller långa motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon, lasten inräknad får vara finns angivet i
4 kap. trafikförordningen (1998:1276).

 

Bestämmelserna om vikter och dimensioner gäller på en stor del av vägnätet (gator i tätorter och allmänna vägar) och är utformade med hänsyn till de begränsningar som beror av vägnätets fysiska utformning och bärighet. Dispensmyndigheter är Trafikverkets regioner och kommunerna.

 

Om transporten berör endast en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Kontakta projekt- och trafikavdelningen om dispensen endast berör Arboga kommun.

 

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där färden påbörjas. Om färden påbörjas i Arboga men avslutas i en annan kommun ska du vända dig till Trafikverket region Öst.

 

Kontaktuppgifter till Trafikverket hittar du på verkets webbplats.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: