Grönstruktur- och trädplan

Grönstruktur är ett samlat begrepp för alla gröna områden av olika karaktär och funktion. Grönstrukturen omfattar mark som inte är bebyggd dvs. landskapet utanför staden och alla grönytor i stad och tätort. Som fristående dokument finns ”Trädplan för Arbogas centrala delar” från 2001 som utgör ett mer detaljerat planeringsunderlag för trädplantering i och kring stadskärnan.

Foto över Arboga

Grönstrukturplan

Arboga kommun har tagit fram en grönstrukturplan för hela kommunen, med särskilda parkprogram för Arboga, Götlunda och Medåker. Syftet med grönstrukturplanen är att beskriva och identifiera värden inom grönstrukturen samt ange mål och riktlinjer för hur värden ska bevaras och utvecklas.

Grönstrukturplanen utgör ett underlag för kommunens fysiska planering, till exempel i översikts- och detaljplanearbete, som stöd för avvägningar mot andra markanvändningsintressen. Grönstrukturplanen är också vägledande vid planering för grönytors utveckling och skötsel.

Trädplan

Trädplanen beskriver bland annat hur plantering av träd kan åtgärda brister i stadsbilden och hur träden kan utveckla stadens kvaliteer.

Trädplanen omfattar stadskärnan, infarter och närliggande parker som har betydelse för stadens karaktär och för den historiska miljön

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: