Arbete på kommunal mark

Kommunen i egenskap av väghållare och förvaltare av allmän mark och offentlig plats måste värna om en bra framkomlighet och garantera en god säkerhet samt att tillämpliga lagar och förordningar efterlevs i samband med att olika arbeten och aktiviteter utförs i och på trafikerade ytor.

En Trafikanordningsplan krävs alltid för arbete på väg, gata, torg, trottoar, gång- och cykelväg, annan led eller plats som allmänt används för gångtrafik, cykeltrafik eller fordonstrafik. Vid grävning på kommunal mark krävs alltid ett schakttillstånd.

Avgifter

Polisen tar ut en avgift för ansökan om begagnande av allmän platsmark. Kommunen tar ut en avgift för schakttillstånd för företag men inga avgifter för trafikanordningsplaner. Kommunen kan också, på den sökandes bekostnad, stoppa arbetet och ta ut en avgift enligt aktuell taxa om schaktanvisningar och trafikanordningsplaner inte följs, eller inte överensstämmer med ansökan.

Trafikanordningsplan: Tillstånd

Den som ska utföra ett arbete på kommunal mark är skyldig att följa de regler som kommunen tagit fram. För väg- och gatuarbeten, uppställning av containers, byggnadsställning, eller liknade som tar kommunal mark i anspråk ska Entreprenören ta fram en Trafikanordningsplan. En ansökan om Trafikanordningsplan ska lämnas in till Arboga Kommunalteknik för godkännande senast två veckor innan arbetet påbörjas. Vid nyttjande av kommunal mark ska även tillstånd sökas hos polisen.

Trafikanordningsplanen beskriver vilka skyltar, avstängningar och vägmärken som ska användas, om eventuell hastighetsbegränsning krävs samt placering av trafikanordningar. Trafikanordningsplanen ska vara upprättad av Entreprenören och godkännas av Arboga Kommunalteknik innan arbetet får påbörjas. Trafikanordningsplanen förvaras hos Arboga Kommunalteknik och en kopia ska finnas på arbetsplatsen.


När arbetet är avslutat ska en färdiganmälan göras.

Gräva, schakta: Tillstånd

När ett arbete ska utföras på kommunal mark som medför grävning för exempelvis ledningar och rör måste en ansökan om Schakttillstånd skickas till Arboga Kommunalteknik senast två veckor innan arbetet påbörjas. Önskas snabbare handläggning kommer en avgift att tas ut enligt fastställd taxa.


Vid akuta fel, som vid läckor och kabelbrott, får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men ansökan ska ändå skickas till Arboga Kommunalteknik. Ring och diskutera ärendet med Arboga Kommunalteknik. Alla arbeten måste utföras enligt kommunens schaktanvisningar. Följ nedan länkar för blanketter och information:

Kontakta Arboga Kommunalteknik för aktuell prislista för återställningsarbeten.


Schakttillståndet förvaras hos Arboga Kommunalteknik och en kopia ska finnas på arbetsplatsen. När arbetet är avslutat ska en färdiganmälan göras.

Fornminnesområde

I de fall schaktning ska utföras inom gränsen för fornminnesområde ska Länsstyrelsen i Västmanlands län kontaktas. Följ nedan länk för information:

Entreprenören ansvarar för att arbetet utförs med största möjliga försiktighet både över och under mark.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: