Samverkan mellan Arboga kommun och polismyndigheten

Arboga kommun arbetar aktivt för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med polisen vill vi arbeta för en ännu tryggare och säkrare kommun.

Arboga kommun och polisen arbetar i nära samverkan och har tillsammans tecknat en samverkansöverenskommelse. Utöver detta kommer parterna varje år överens om medborgarlöften. Kommunen och polisen kommer tillsammans överens om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder och insatser.


Arbetet med att minska brottsligheten och öka invånarnas trygghet sker även i samverkan med Brottsförebyggande rådet, fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Samverkansöverenskommelse

Överenskommelsen ska ge struktur åt Polismyndighetens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete. Den beskriver olika åtaganden om hur detta skall gå till och ger en tydlig inriktning i det gemensamma arbetet.

Medborgarlöften

Medborgarlöftet är en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Genom dialog och möten tar Arboga kommun och polismyndigheten fram en gemensam lägesbild. Utifrån den bestämmer kommunen och polisen gemensamt vilka problemområden de ska samverka kring.


På så vis får man fram en lista på fokusområden, aktiviteter och åtgärder som kommunen och polisen lovar att arbeta med det kommande året för att öka tryggheten och minska brottsligheten..

Medborgarlöfte 2023
Medborgarlöfte 2022

Uppföljning av medborgarlöften

Varje kvartal gör Arboga kommun och kommunpolisen en sammanställning av de åtgärder och insatser som har utförts utifrån Medborgarlöftet.

Första kvartalet - Medborgarlöfte 2022
Andra kvartalet - Medborgarlöfte 2022

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: