Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott är ledamöter och övriga ledamöter i kommunstyrelsen är ersättare i krisledningsnämnden.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande kan i brådskande fall fatta beslut å krisledningsnämndens vägnar.


Krisledningsnämnden har det politiska ansvaret för att samordna kommunens resurser, för att upprätthålla livsviktig försörjning, samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse.

Kommunens krisledningsgrupp

Krisledningsgruppen är en tjänstemannagrupp som leder det operativa arbetet med att hantera den extraordinära händelsen. Kommundirektören eller dennes ställföreträdare är krisledningsgruppens chef.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: