Förebyggande arbete för ungdomar

ODIN (Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu)

ODIN är en arbetsmodell som socialförvaltningen i Arboga kommun använder sig av i samarbete med grundskolorna och gymnasieskolorna i kommunen.

Syfte

Syftet med arbetsmodellen är att göra tidiga upptäckter av användning/missbruk av narkotika hos elever. Detta för att skyndsamt kunna sätta in åtgärder, stöd och hjälp till ungdomen och även till hens förälder.


Målsättning

Målsättningen är att samma metod används hos alla skolor i Arboga kommun så att förutsättningarna för eleverna att lyckas ökar i takt med att användandet av droger i skolorna minskar och helst upphör.


Vision

Visionen i detta arbete är en narkotikafri skola vilket skulle öka elevernas möjligheter att nå sina studiemål.


Arbetssätt

ODINs arbete är ett arbete som inte enbart riktar sig till eleverna utan naturligtvis också till vårdnadshavare och andra för eleven viktiga närstående.


All skolpersonal spelar en nyckelroll i ODINs arbete då det är skolpersonalen som i de flesta fall upptäcker användning/missbruk av narkotika hos eleven. I de fall det finns oro för narkotikaanvändande kan ODIN-personalen kopplas på direkt för en snabb upptäckt och stöttning. Vårdnadshavare ska alltid vara med i processen och stöd kan ges till både elev och vårdnadshavare. Om narkotikamissbruk upptäcks sätts åtgärder omedelbart in för att få eleven att upphöra med missbruket. Arbetsinsatserna varierar från fall till fall och anpassas efter den unges behov av hjälpinsatser. Vi har som ambition att alltid ha vårdnadshavare med i denna process.


Då Cannabis är den otillåtna drog som är vanligast så brukar behandlingsinsatserna oftast handla om motiverande samtal i kombination med urinprover under olika lång tid. Naturligtvis samarbetar vi med vårdnadshavare under hela processen då de är med från början.


Ibland krävs mer avancerade insatser och eleven erbjuds då behandlingsformer i öppenvården som kommunen förfogar över. Ett sådant exempel kan vara Haschavvänjningsprogrammet. I dessa fall blir det fråga om längre behandlingstider med uppföljning efter individens behov. Även i en sådan process ser vi med fördel att vårdnadshavare deltar.


Generellt kan man säga att det inte är så ofta de avancerade insatserna behövs, och man kan säga att ju tidigare upptäckten görs på skolan desto större är möjligheterna för oss att lyckas med vårt arbete att få tillbaka eleven drogfri och fokuserad på sina studier.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: