Ansökan om bistånd/insats

Ansökan

Ansökan om hjälp, så kallat bistånd eller insats, ska göras skriftligen till kommunens biståndshandläggare. Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en godman eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan.

Ansökan görs på blanketten - Begäran om insats enligt LSS Pdf, 136.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredning efter ansökan

En utredning innebär att biståndshandläggaren, efter ansökan från den enskilde, samlar in fakta om funktionsnedsättningen och konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Det kan till exempel göras genom en eller flera personliga möten, genom telefonsamtal, genom utlåtanden från sjukvård eller personer i den enskildes närhet.

Alla uppgifter som någon annan än den enskilde lämnar ska kommuniceras, det vill säga den enskilde ska få ta del av uppgifterna och få möjlighet att lämna synpunkter.

Alla uppgifter dokumenteras och är belagda med sekretess. När biståndshandläggaren har alla uppgifter som behövs görs en bedömning om den enskilde har rätt till stöd utifrån lagen, förarbeten till lagen och aktuella domslut.

Ett beslut tas av biståndshandläggaren eller socialnämndens individutskott om vilket stöd den enskilde har rätt till och i vilken omfattning. Vem som fattar beslut bestäms av socialnämnden och fastslås i en delegationsordning.

Beslut om insats

Ett beslut efter en ansökan om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan vara antingen bifall (att din ansökan beviljas, du får det du sökt om) eller avslag (du får inte det du sökt om, helt eller delvis).

Om du får bifall ska det framgå av beslutet vad som beviljats, i vilken omfattning och hur länge beslutet gäller. Vid avslag helt eller delvis ska det finnas en motivering varför du inte får det du ansökt om. Beslutet skickas till dig med post.

Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: