Stöd och service enligt LSS

Verksamheten för funktionsstöd svarar för insatser till personer med såväl fysiska som psykiska funktionshinder och personer med utvecklingsstörning.

Verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Insatserna ska vara varaktiga och samordnade och anpassas till mottagarens individuella behov. Insatserna ska utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärka förmågan att leva ett självständigt liv.


I lagen finns tio definierade insatser. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkrets 1 och 2. Alla insatser är frivilliga och du som vill ha en LSS-insats får söka om insatsen hos biståndshandläggaren.


Region Västmanland ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Personlig assistans kan även sökas hos Försäkringskassan.

Ansökan

Ansökan görs skriftligen av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till biståndshandläggaren på blanketten, Pdf, 136.7 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: