Vill du bli stödfamilj?

Vad är en stödfamilj?

Stödfamilj är en form av korttidsvistelse. Det är en insats enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) där syftet är att ge barnets föräldrar avlösning och utrymme för att hämta ny kraft. För barnet innebär det miljöombyte och möjlighet att vidga sitt sociala kontaktnät utanför den egna familjen. Omfattningen varierar utifrån behov och önskemål.

Vem kan bli stödfamilj?

Det krävs ingen särskild yrkeskompetens för att bli stödfamilj, de flesta kan bli det bara du har ett engagemang och intresse för att ta emot ett barn i familjen. Det spelar ingen roll om du är gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn så länge du kan erbjuda en trygg och stabil hemmiljö.

Ersättning

Ersättningen för uppdraget består av en arvodesdel för att man åtar sig ärendet och en omkostnadsdel som ska täcka alla kostnader man har för att utföra uppdraget. Ersättningen bestäms utifrån uppdragets art och tid, enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: