Stöd till anhöriga

Med anhörig menas den person som i familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom eller funktionshinder inte längre klarar vardagen på egen hand.

Anhörig kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Anhörigstödet syftar till att utifrån dina behov underlätta i din vardag.

Vi erbjuder bland annat:

Råd och stöd

Till dig som är anhörig/närstående.

Enskilda samtal

Det finns möjlighet till enskilda samtal om din situation genom hembesök eller telefonkontakt.

Anhörigvårdarkort

Ett kort med information om att du vårdar någon. Kortet fungerar som en trygghet om det skulle hända dig något.

Avlösarservice enligt SoL

Som sammanboende anhörig kan du få avgiftsfri avlösning 6 timmar i månaden, därefter betalar man hemtjänsttaxa upp till maxtaxan. Avlösningen sker måndag-fredag klockan 08.00-19.00, ej röda dagar. Beslut fattas via biståndshandläggaren.

Avlösarservice enligt LSS

Syftet med insatsen är att föräldrar eller den som lever tillsammans med någon som har funktionsnedsättning ska få möjlighet att koppla av eller att genomföra egna aktiviteter. Insatsen kan ges till barn och vuxna och är kostnadsfri. Beslut fattas via biståndshandläggaren.

Dagverksamhet för dementa

Om din närstående vill komma ut på aktiviteter, behöver träning eller du behöver avlastning kan ni ansöka om dagverksamhet.

Anhöriggrupper

Träffar med samtal runt kaffebordet med andra som är i liknande situation.

Föreläsningar

I samarbete med Röda Korset, Svenska Kyrkan-diakoni, Vuxenskolan och Arboga Anhörigvårdarförening ordnas föreläsningar.

Taktipro

Taktilmassage är en mjuk beröringsmassage för återhämtning, läkning och balans.
Anhörigvårdare ges möjlighet att utbilda sig i taktilmassage för att kunna ge massage till den de vårdar/stöttar.

Anhörig till missbrukare

Du har möjlighet att vända dig till någon behandlare på socialtjänstens öppenvårdsenhet.

Välkommen att höra av dig!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: