Strategisk lokalförsörjningsplan

Den strategiska lokalförsörjningsplanen redovisar kommunens samlade lokalbehov för åren 2021-2030. Planen visar var det finns behov av att bygga nya lokaler och vilka lokaler som är i behov av renoveringar och ombyggnationer. Den uppdateras varje år.

Syftet med den strategiska lokalförsörjningsplanen är att ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens behov av verksamhetslokaler. Underlaget används för att bedöma framtida investeringsbehov samt ge en samlad bild av kommunens lokalkostnader. Lokalförsörjningsplanen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga arbetet med strategisk och ekonomisk plan.


Den strategiska lokalförsörjningsplanen ska:

  • Ge en helhetsbild av vilka lokaler som kommunen äger och hyr.
  • Visa hur lokalerna används i nuläget.
  • Visa på framtida lokalbehov utifrån de förutsättningar som finns i nuläget.
  • Sammanställa behov av nybyggnationer och investeringar de kommande åren.
  • Ge ett underlag för kommunens arbete med strategisk och eknomisk plan.
  • Ge underlag inför framtida politiska inriktningsbeslut.


För den kommande perioden väntas befolkningen inte öka, men förändringar mellan åldersgrupper påverkar planeringen av kommunens verksamhetslokaler. Kommunens underhållsplaner visar samtidigt att det befintliga fastighetsbeståndet är i ett omfattande underhålls- och renoveringsbehov. Det måste hanteras parallellt med behovet av nyinvesteringar. Lokalförsörjningsplanen uppdateras årligen och redovisas halvårsvis i kommunstyrelsen.


Här kan du läsa hela dokumentet Strategisk lokalförsörjningsplan 2021-2030. Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: