Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter gäller utöver nationell lagstiftning. Till exempel kan en kommun besluta att en åtgärd kräver tillstånd istället för anmälan inom vissa områden. Nedanstående föreskrifter är beslutade med stöd av miljöbalken.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Arboga kommun

Godkänd av förbundsdirektionen den 19 november 2014, § 103

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 mars 2015, § 23

Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 7 april 2015, § 40


Reviderad av förbundsdirektionen den 23 juni 2021, § 60
Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 14 oktober 2021, § 104
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 13 september 2021, § 140


Med stöd av miljöbalken (1998:808) 9 kap, 7-8 , 10-13 §§ och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

1 § Inledande bestämmelser

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Annan toalett än vattentoalett

Det krävs anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund för att inrätta
1 förmultningstoalett
2 eltoalett
3 torrtoalett med latrinkompostering

3 § Djurhållning

Det krävs tillstånd av Västra Mälardalens Myndighetsförbund för att hålla

1 nötkreatur, häst, get, får eller svin
2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3 orm


inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser

4 § Tomgångskörning

Inom Arboga och Kungsörs kommuner får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon hållas igång utomhus i högst 1 minut.


Detta gäller inte:
1 om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö
2 om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.


Omedelbart förbud mot tomgångskörning gäller dock fordon som stannats vid broöppning eller järnvägsövergång.


5 § Eldning utomhus

Arboga

Inom Arboga stadskärna får det aldrig eldas. I tätorterna Arboga, Götlunda och Medåker är eldning endast tillåtet 30:e april. Inom övriga kommunen, dvs landsbygd, får eldning ske året runt.


Kungsör

Inom tätorten Kungsör och Valskog är eldning endast tillåten 30:e april. Inom övriga kommunen, dvs landsbygd, får eldning ske året runt.


Med eldning avses torrt trädgårdsavfall (kvistar, ris och grenar).

6 § Spridning av gödsel

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller upp till 200 meter ifrån sådant område ska anmäla detta till Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan spridning sker.


Anmälan enligt första stycket fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning, till exempel på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

7 § Gödselplatta

Den som avser att ordna en gödselplatta eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med områdesbestämmelser ska anmäla detta till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

8 § Ansökan och anmälan

En ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter ska, enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

9 § Straffbestämmelser

Straffbestämmelser regleras i miljöbalken.

10 § Dispens

Västra Mälardalens Myndighetsförbund får medge dispens från vad som gäller enligt dessa föreskrifter, om det är uppenbart att det inte föreligger någon risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

11 § Avgifter

Västra Mälardalens Myndighetsförbund får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.


Dessa lokala föreskrifter träder i kraft för Arboga kommun den 14 oktober 2021 och för Kungsörs kommun den 13 september 2021. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: