Kommunrevisionen

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av fullmäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet, ekonomisk redovisning med mera. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Varje år granskas kommunens årsredovisning och delårsrapport. Dessutom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse.

 

Kommunrevisionen består av fem revisorer som till sin hjälp har sakkunniga biträden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Ledamöter

Ordförande

Jan-Erik Isaksson (S), Telefon: 070-663 29 02 


Vice ordförande

Johan Wigren (M)


Bertil Bresell (S)

Christer Ståhl (S)

Conny Pettersson (M)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: