Kommunrevisionen

Revisorerna är valda av kommunfullmäktige. De är ett av full-mäktiges instrument för att kontrollera att kommunens verksamhet inriktas och bedrivs på ett för medborgarna ändamålsenligt sätt.

Revisionen granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders verksam-het, ekonomisk redovisning med mera. Revisionen är en resurs som hjälper till att utveckla och effektivisera den kommunala verksamheten. Varje år granskas kommunens årsredovisning och delårsrapport. Dess-utom fastställer revisionen en plan över vad som ska granskas under året. Planen kan komma att justeras på grund av någon särskild händelse.


Kommunrevisionen består av fem revisorer som till sin hjälp har sak-kunniga biträden. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Revisorer

Sammankallande Jan-Erik Isaksson (S), Telefon: 070-663 29 02 

Vice sammankallande Johan Wigren (M)

Revisor Bertil Bresell (S)

Revisor Christer Ståhl (S)

Revisor Conny Pettersson (M)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: