Strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget.
I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera. Det görs bland annat i kommunens årsredovisning.


Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023

  • Skattesatsen för 2021 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat jämfört med 2020.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas.
  • Kommunstyrlesen bemyndigas att låna 32 000 000 kronor för att finansiera investeringar.
  • Den ekonomiska ramen 2021 ökas med 19 miljoner kronor jämfört med ramen 2020.
  • Strategisk och ekonomisk plan för åren 2021-2023 antas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: