Överklaga beslut

Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att förvaltningsrätten prövar om det är lagligt. Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär.

Ett sådant överklagande ska lämnas till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att protokollet är justerat satts upp på kommunens anslagstavla.


Den som berörs av ett beslut som går emot henne eller honom kan i vissa fall överklaga beslutet. Då prövar rätten inte bara om beslutet är lagligt utan också själva sakfrågan. Ett sådant överklagande ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet inom tre veckor från det att den som berörs av beslutet fått del av det.


Överklagandet kan även skickas till:

Förvaltningsrätten i Uppsala

Box 1853

751 48 Uppsala

Telefon 018-431 63 00

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: