VA-planering


Planering av vatten och avloppsförsörjning

 

EU:s ramdirektiv för vatten ligger till grund för vattenförvaltningsarbetet i Sverige. Det övergripande målet för vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus. Övergödning, fysisk påverkan, miljögifter och förekomst av främmande arter i vatten är några av de miljöproblem som kommuner, myndigheter och organisationer har ett gemensamt ansvar att åtgärda.

 

För Arbogas del behöver miljöstatusen förbättras i Hjälmaren, Arbogaån och andra vattendrag.

 

Vattenmyndigheterna har tillsammans med länsstyrelserna för respektive län bedömt statusen i alla större vattendrag, sjöar,

kustvatten och grundvatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna för alla vattenförekomster har Vattenmyndigheten fastställt ett åtgärdsprogram. Genom programmet har kommuner och

myndigheter fått ansvaret för att genomföra vattenförbättrande åtgärder inom sina respektive ansvarsområden. En av åtgärderna i programmet är att kommunerna ska upprätta vatten- och avloppsvattenplaner.

 

En VA-plan har arbetats fram av Arboga kommun tillsammans med Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunfullmäktige antog VA-planen den 25 april 2018, § 58.

VA-planen utgör ett styrdokument som beskriver hur vatten- och avloppsförsörjningen ska lösas i kommunen.

 

Dokumentet omfattar Arboga kommuns planering av VA-försörjningen utanför befintliga VA-verksamhetsområden. Ta del av VA-planen genom att följa länken nedan.

 

Arboga kommuns VA-plan Pdf, 4.9 MB.Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: