Klimatförändringar och miljö

Det pågår ett aktivt arbete, både globalt, nationellt och regionalt för att minska den mänskliga påverkan på klimatet.  Ett viktigt område är att öka kunskapen och förändra beteendet när det gäller energianvändning och klimatpåverkan.

På en lokal nivå ligger ett stort ansvar på kommunerna då de har möjlighet att påverka bland annat energiförsörjning och transporter.

Energi- och klimatstrategi

Arboga kommun vill ta ett lokalt ansvar för att energieffektivisera och minska utsläppen av växthusgaser. I december 2009 antog kommunfullmäktige en Energi- och klimatstrategi för Arboga kommun. Strategin beskriver energiläget och befintliga utsläpp av växthusgaser samt övergripande mål och strategier.


Här kan du läsa Arboga kommuns Energi- och klimatstrategi. Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sveriges miljömål

Miljömålen definierar vad vi strävar mot i det svenska miljöarbetet - att vi ska ha en hälsosam livsmiljö för både oss själva och för djur och växter, med ren luft, rent vatten och minimal negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö.


Sverige har ett generationsmål - vad behöver vi uppnå i samhället inom en generation, för att få en bra miljö? - samt 16 miljömål och 17 etappmål. Etappmålen är mer detaljerade mål inom några prioriterade områden.


Globalt finns det också miljömål, och inom Sverige har länsstyrelserna ansvar för regionala miljömål och kommunerna ansvar för för lokala miljömål utifrån landets 16 miljömål. Alla nationella mål är inte aktuella för varje kommun.


Se vad som görs i miljömålsarbetet, få idéer och tips, på http://sverigesmiljomal.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att exempelvis luft och vatten ska uppnå. Normerna finns för luft, vatten och buller och anger vilka värden på exempelvis grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

 

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen. Beroende på storlek, typ av lokala industrier, trafiksituation och liknande kan det behövas kontinuerliga mätningar, modellberäkningar eller skattningar.

 

Här kan du ta del av den inledande kartläggning som gjordes i Arboga kommun 2017. Pdf, 470.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: