Naturvård

Naturvårdsarbetet handlar om att skydda och bevara natur- och kulturområden och den biologiska mångfalden. Det innebär bland annat att man tar hänsyn till naturvårdsfrågor vid planering och bedömning av till exempel nybyggnation, verksamhetstillstånd, ändrade vägsträckor och liknande.

Vikten av biologisk mångfald

Naturen ger oss människor livsnödvändiga resurser som vatten, luft, mat, material för att bygga och tillverka föremål. Vegetation kan lindra effekterna av stormar, översvämningar och värmeböljor. Och detta är endast några exempel på de så kallade ekosystemtjänster som naturen står för. Utan dessa resurser skulle vi inte överleva.

 

Avgörande för naturens förmåga att säkerställa tillgången på naturresurser är att det finns stabila och välfungerande ekosystem som kan hantera störningar, till exempel sjukdomsangrepp hos djur eller växter, olika miljökatastrofer eller allvarliga utsläpp. Om det finns både en genetisk och artmässig variation av djur och växter, det vill säga en stor biologisk mångfald, så tål naturen dessa störningar bättre.

 

Att bevara och utveckla den biologiska mångfalden är avgörande för att långsiktigt garantera välfungerande ekosystem vilket i förlängningen är en förutsättning för människans fortsatta överlevnad.

Skyddsvärda områden

Naturområden kan skyddas genom bestämmelser i miljöbalken. Vanligaste formen för skydd är naturreservat och strandskydd. Andra skyddsformer är nationalpark, djur- och växtskyddsområden, naturminnen och biotopskyddsområden. Även Natura 2000-områden har ett slags skydd, eftersom man inte får vidta åtgärder som försämrar naturvärdena i dessa.

 

Skyddade områden har oftast flera av följande värden:

  • Estetiska och rekreationella – vi tycker naturen är vacker och mår bra av att vistas i den.
  • Etiska/moraliska – vi anser det rätt både för naturens skull och för framtida generationer människor.
  • Historiska – vi vill känna vår historia och bevara vårt kulturarv.
  • Ekonomiska – genom bevarad mångfald och vacker natur kan vi hållbart nyttja naturen både nu och i framtiden (och både för produktion och turism/fritid).

Strandskydd gäller ”automatiskt” kring hav, sjöar och vattendrag.
Läs mer om strandskydd under bygglov/bygganmälan.

Värdefull natur i Arboga

Du kan hitta information om Arbogas naturreservat på länsstyrelsens webbplats.

Mer information om vackra naturområden, vandringsleder och liknande hittar du också här på kommunens webbplats.

Kommunen har också en grönstrukturplan och en trädplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: