Katter

Att ha katt är ett nöje men också ett ansvar. Djurägaren har alltid ansvar för sitt djurs välbefinnande och eventuella problem som djuren kan orsaka. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Den som känner sig störd måste därför ofta själv freda sig mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.

 

Om du misstänker att en katt far illa är det djurskyddet på Länsstyrelsen du ska kontakta. Telefon 010-224 90 00 (växel).

Hur kan man freda sig?

 • Om katten urinmarkerar på altan eller andra olämpliga platser finns flera olika medel att köpa som sägs hålla katterna borta.
 • Spruta vatten på katten så snart du ser den på din tomt (ej med högtryck, det kan skada katten).
 • Sätt lock på sandlådan.
 • Sätt nät för dörrar och fönster som ni vill hålla öppna.
 • Vill katten ändå inte ge sig iväg försök att ta kort och sätt upp lappar för att försöka komma i kontakt med eventuell ägare. Ägaren har alltid ett ansvar för sin katt.

Tamkatter

Ett första steg kan vara att ta kontakt med ägaren och framföra önskemål/klagomål på kattens beteende. Begär eventuellt skadestånd för de skador katten orsakat. I andra hand, ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsenheten eller polismyndigheten.

Förvildade katter

Om du inte är beredd att ta hand om en till synes förvildad katt, mata den inte. Matar du den kan du komma att betraktas som ägare. Då bör du även ta ansvar för att ta katten till veterinär och betala eventuell vård den kan komma att behöva. Dessutom finns risk att du lockar en tam katt bort från dess hem om den kan hitta mat hos dig.

 

Polisen kan låta fånga in och omhänderta katten, samt fatta beslut om avlivning om ingen ägare hittas.

Vilka lagar och regler gäller?

Sedan 1 januari 2009 har Länsstyrelsen tillsyn över djurskyddslagen som talar om hur djur ska skyddas mot lidande och sjukdom. I §§ 30-35 finns regler om hur man går tillväga vid ett omhändertagande av ett djur som far illa. Svårt sjukt eller skadat djur bör avlivas av veterinär eller polis eller i brådskande fall av någon annan. Den som avlivat djuret ska underrätta ägaren. Om detta ej är möjligt ska polisen underrättas. När det rör sig om djur som blir misshandlade ska detta anmälas direkt till polisen.

 

Enligt lagen (2007:1150) om tillsyn över katter och hundar ”ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”. Enligt samma lag gäller att ”en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad får dödas av jakträttsinnehavaren (markägaren) eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten”. Det är polismyndigheten som har tillsynen över denna lag.

 

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 36 § framgår att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap [ska] förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer”. Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet.

Vad kan jag som kattägare göra?

 • Märk katten och förse den med halsband med telefonnummer. Det är bra ur många synpunkter, om den skulle råka förirra sig eller råka ut för en olycka så är det lätt att få kontakt med er. Det undviker att den blir tagen för en förvildad katt.
 • Vill du vara på den säkra sidan håll din katt inomhus eller under sådan tillsyn att den inte stör andra personer, detta gäller särskilt i tätbebyggda områden. Det går för det mesta utmärkt att hålla en katt inomhus, om man vänjer den vid det från början.
 • Minimera antalet katter till en eller ett fåtal. Katter är normalt ensamlevande djur som endast samarbetar med sina egna släktingar.
 • Kastrera din katt, den slutar att markera och håller sig hemma mer. Detta gör också att vi får färre oönskade katter, vilka riskerar att få leva ett hårt liv som vildkatter.
 • Fråga gärna grannarna vad de tycker om att katten går fritt. Det kan undvika osämja!
 • Om katten är van att gå på låda inomhus ställ gärna en kattlåda utomhus också, det kan förhindra att katten förorenar i sandlådor och rabatter.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: