Olyckor och kriser

Om en krissituation uppstår inom någon av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns en krisorganisation och personalen är insatt i hur man ska agera i de olika händelseförloppen som kan inträffa.

Organisationen är uppbyggd utifrån rektors/förskoleområdena där lokala krisgrupper finns. Rektor/förskolechef ansvarar för den lokala krisgruppen, att information förankras hos personalen, anslår de resurser som krävs samt att uppdaterade telefonlistor finns tillgängliga. I krissituationer är det rektor/förskolechef som sammankallar och informerar personalen.

Till hjälp i krissituationer har varje skola/förskola handlingsplaner utarbetade utifrån olika krissituationer.

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en krisgrupp som består av skolchefen, verksamhetschefer, förskolechefer samt rektorer. Gruppen ska bedöma om extra resurser behöver kallas in.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: