Trygghet i skolan

I förskola och skola i Arboga kommun arbetar vi tillsammans för att främja barn och elevers lika rättigheter.

 

Vi motverkar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder och annan kränkande behandling, (till exempel trakasserier, mobbning, hot och våld).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: