Tilläggsbelopp

För barn/elever i förskola och skola, med omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödinsatser

Verksamheten i förskola och skola ska anpassas till alla barn. Barn och elever i behov av särskilt stöd skall ha stöd som utformas med hänsyn till barnets/elevens egna behov och förutsättningar, så att de utvecklas så långt som möjligt. För många barn är en generell god kvalitet i förskola och skola den viktigaste.

Rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn och elever i behov av särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. För att säkerställa att insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de dokumenteras och kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Utifrån skollagen ska resurserna till förskolor och skolor fördelas genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala och fristående verksamheter.

 

Grundbelopp

Den absoluta merparten av särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. Extra anpassningar och särskilda stödåtgärder ska ha genomförts på organisation-, grupp- och individnivå. Om det därefter kvarstår ett omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödåtgärder kan ansökan om tilläggsbelopp göras. Utvärdering av åtgärderna skall ligga som grund för ansökan till tilläggsbelopp.


Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd avser ersättning för extraordinära stödinsatser där kostnaderna för stödet ska vara direkt kopplat till det enskilda barnet eller eleven och ha samband med individens särskilda behov. Insatserna ska vara frekventa och varaktiga.

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extraordinära stödinsatser ska bedömas utifrån nedanstående kriterier:

 1. Barn/elever med fysiska svårigheter pga. av sjukdomar /skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar att fungera i vardagen.
 2. Barn/elever med medicinska svårigheter pga. av sjukdomar som medför risk för barnet/elevens liv om inte övervakning och medicinering sker.
 3. Barn/elever med psykiska och/eller betydande sociala svårigheter.
 4. Barn och elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. (Gäller ej särskola)
 5. Barn/elever som har funktionsnedsättningar som kraftigt försvårar i vardagen.
 6. Barn/elever som har ett behov som är omfattande eller mycket omfattande. Barnet/eleven behöver ett mycket omfattande personligt stöd. Minst en person och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att barnet/eleven ska kunna delta i den ordinarie undervisningen och/eller att ständig uppmärksamhet krävs.

Vem kan söka tilläggsbelopp?

 • Fristående huvudmän som har godkänts av Skolinspektionen (skolor) alternativt lägeskommun (fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg) oavsett vilken kommun de är belägna i under förutsättning att de har barn/elever i sin verksamhet som är folkbokförda i Arboga kommun.
  Det är således kommunen som är ansvarig för bedömning om tilläggsbelopp ska utgå. Vid ändrad folkbokföringskommun måste ny ansökan göras hos den nya folkbokföringskommunen.
 • Kommunala enheter i Arboga kommun (barn/elever som är folkbokförda i Arboga kommun).
 • De kommunala enheter som har barn/elever från andra kommuner hanterar kostnaderna för dessa i enlighet med reglerna om interkommunal ersättning.

Ansökningsförfarandet

 • Ansökan ska göras på bifogad blankett. Den ska undertecknas av rektor.
 • Ansökan ska avse en termin.
 • Ansökan skall normalt göras och vara inlämnad för höstterminen den 30 april och för vårterminen den 30 oktober. Vid annat ansökningsdatum gäller datum då ansökan inkom.
 • Ansökan kan i övrigt göras löpande för nytillkomna barn och elever.
 • Ansökan kan enbart göras för individer som är folkbokförda i Arboga kommun.

Beslut och överklagan

 • Beslut meddelas när ansökan har behandlats.
 • Av beslutet framgår när återredovisning av genomförda åtgärder senast ska lämnas.
 • Inga retroaktiva beslut om tilläggsbelopp får ske.
 • Om individ som har beslut om tilläggsbelopp byter huvudman, enhet eller folkbokföringskommun upphör beslutet och ny ansökan måste göras.
 • Fristående enheter kan överklaga kommunens beslut. Information om hur överklagande görs lämnas tillsammans med beslutet.

Ansökningsblankett för barn i förskolan Pdf, 239.2 kB.

Ansökningsblankett för elever i grundskolan och gymnasieskolan Pdf, 281 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: