Pedagogisk omsorg

Regler för rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och bör följa Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg (2012). Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) är vägledande. Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika relevanta för pedagogisk omsorg som för förskolan och blir därmed vägledande i samband med kvalitetsbedömningen vid prövning av enskild verksamhet.

Arboga kommuns regler för rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg redovisar och förtydligar skollagen samt beskriver de rutiner som gäller. För bedrivande av enskild pedagogisk omsorg ska också all annan tillämplig lagstiftning följas.

Lagar, förordningar, regler och riktlinjer som reglerar den pedagogiska omsorgens verksamhet kallas här för styrdokument. Enskild som innehar rätt till bidrag benämns i dessa riktlinjer huvudman. En huvudman ansvarar för att verksamhet bedrivs i enlighet med skollagen och dessa regler.


Villkor för rätt till bidrag
Verksamheten ska starta senast sex månader efter barn- och utbildningsnämndens godkännande, beslutsdatum i nämnd gäller. Har inte verksamheten startat inom den tiden, och inte särskilda skäl föreligger får den pedagogiska verksamheten ansöka om ett nytt godkännande.


Tystnadsplikt
Den som är eller har varit verksam i pedagogisk omsorg får inte obehörigen röja vad han eller hon där vid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.


Öppettider
Verksamheten ska hållas öppen i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förändras föräldrars behov av omsorgstid ska deras behov mötas snarast. Information ska lämnas till föräldrarna om deras rätt till omsorg. För att få fullt bidrag ska verksamheten ha ett öppethållande om minst 10 timmar per dag, 5 dagar per vecka, 11 månader per år. 25 kap. 10 § samt 8 kap. 5 § skollagen


Systematiskt kvalitetsarbete
Huvudmannen är skyldig att varje år följa upp och utvärdera verksamheten. I den systematiska uppföljningen och utvärderingen kartlägger huvudmannen verksamhetens förutsättningar och genomförande, analyserar kvaliteten och bedömer verksamhetens utvecklingsbehov.

Plan mot kränkande behandling och diskriminering
Huvudmannen ska, enligt Skollagen 6 kap 8 §, se till att det varje år upprättas en plan över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn.


Måltider
På matsedeln i pedagogisk omsorg ska frukost, lunch och mellanmål inom olika tidsintervall finnas med.


Försäkring
Huvudmannen ska ha sin verksamhet försäkrad. Barn som är inskrivna i verksamheten och har registrerats av barn- och utbildningsförvaltningen eller av barnets hemkommun omfattas av Arboga kommuns barnolycksfallsförsäkring.


Avgifter
Arboga kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att enskild huvudman som är verksam i Arboga kommun ska följa det som gäller för maxtaxan. Inga andra avgifter får debiteras vårdnadshavarna av den fristående huvudmannen.


Lokaler och inskrivna barn
En förutsättning för att bedriva pedagogisk omsorg är att verksamheten har ändamålsenliga lokaler. I ansökan ska det egna hemmet beskrivas eller finnas ritningar över den lokal där verksamheten är avsedd att bedrivas.

Om man önskar skriva in sina egna barn lämnas bidrag bara om minst lika många andra barn tas emot.


Ansökan om rätt till bidrag för att driva enskild pedagogisk omsorg
Ansökan om rätt till bidrag ska göras på en särskild blankett som kan hämtas på Arboga kommuns hemsida. Ansökan ska visa att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för den pedagogiska omsorgen. I ansökan om rätt till bidrag ska huvudmannen redovisa hur verksamheten ska utformas, barngruppens tänkta sammansättning, personalens utbildning/erfarenhet, lokaler, systematisk uppföljning och utvärdering.


Dokumentation som ska bifogas med ansökan

 • En beskrivning av hur verksamheten ska bedrivas och en pedagogisk idé.
 • En beskrivning av barngruppens tänkta sammansättning och storlek.
 • En beskrivning av egna hemmet eller ändamålsenliga lokaler.
 • Ett dokument som styrker den sökandes utbildning eller erfarenhet.
 • En beskrivning av eventuell personals utbildning eller erfarenhet.
 • Tidigare erfarenheter och referenser.
 • Registreringsbevis från Bolagsverket eller aktuell F-skattsedel för enskild näringsverksamhet.
 • Aktuellt registreringsbevis samt bolagsordning eller stadgar.
 • Hyreskontrakt för eventuell lokal.
 • Utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen för alla över 18 år folkbokförda på den adress verksamheten ska bedrivas.
 • En ekonomisk kalkyl.
 • Brandskyddsplan.
 • Handlingsplaner för barns säkerhet.
 • Vid annat modersmål än svenska – god svensk språkförståelse och intyg på godkänd kurs i svenska motsvarande svenska som andraspråk på gymnasienivå (SVA 1).

Verksamheten
Pedagogisk omsorg ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom sådan verksamhet ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 25 kap. 6 § skollagen

I den pedagogiska omsorgen ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.


Samlad bedömning och beslut
När en komplett ansökan har kommit in till barn- och utbildningsförvaltningen och egna hemmet/lokalen är granskade, görs en samlad bedömning av huvudmannens förutsättningar att bedriva verksamheten. Utredningstiden beräknas vara 4 månader. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om ansökan ska godkännas. Beslutet kan överklagas (skollagen 28 kap. 5 §).
Ny ansökan om rätt till bidrag krävs vid byte av huvudman, byte av lokal eller flytt av verksamheten inom en fastighet eller andra förändringar i verksamhet som bedöms väsentliga.


Tillsyn
Enskild pedagogisk omsorg inom kommunen står under tillsyn av Arboga kommun. Tillsynen kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunen får inhämta de upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen. Om det finns något missförhållande i verksamheten har kommunen rätt att kräva att den ansvarige åtgärdar missförhållandet. Om missförhållandet är allvarligt eller om bristerna efter påpekande inte avhjälpts får kommunen återkalla rätten till bidrag. Förstagångskontroll görs inom tolv månader efter godkännande och verksamheten har startat. Därefter görs tillsyn kontinuerligt. Inför tillsyn samlas information in via dokumentation, observationer i verksamheten, intervjuer med huvudman och enkäter till vårdnadshavare. Mer information om tillsyn finns i skollagen (2010:800) kapitel 26.


Här hittar du alla blanketter du behöver fylla i inför en ansökan:

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: