Starta fristående verksamhet

Starta fristående förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem

Enskilda får starta och driva förskola, pedagogisk omsorg, skola eller fritidshem. Innan verksamheten kan starta finns ett antal saker som är viktiga ett tänka på.

Tillstånd för att driva verksamheten

För att starta fristående grundskola och gymnasieskola krävs tillstånd från Skolinspektionen.

Barn- och utbildningsnämnden beviljar tillstånd för fristående förskola samt beviljar bidrag för pedagogisk omsorg.


Krav på enskilda huvudmän

Den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska vara väl insatta i de lagar och regler som gäller för fristående förskola, fritidshem och skola, exempelvis skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi.
De ska ha kunskaper om de föreskrifter som gäller för verksamheten samt vara lämpliga att bedriva denna. Det är huvudmannen, och dess ägare och ledning, som ska ha den samlade kompetensen, och var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig.
Vidare krävs att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar för att följa de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.


Anmälan enligt miljöbalken

Det ställs särskilda krav på lokaler så i samband med ansökan ska det även göras en anmälan till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, vilka bedömer verksamheten utifrån miljöbalkens bestämmelser. Verksamheten vår starta tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Enligt miljöbalkens bestämmelser är den som driver förskola, fritidshem eller skola skyldig att ha goda rutiner för egenkontroll av inomhusmiljön och kunskaper om den lagstiftning som berör respektive verksamhet.


Registrering enligt livsmedelslagstiftningen

Om mat ska serveras i verksamheten krävs även registrering enligt livsmedelslagstiftningen. Anmälan ska lämnas in senast två veckor innan verksamheten drar igång.

Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till och uppfylla livsmedelslagstiftningens krav på till exempel egenkontroll, utrustningen, lokaler och utrymmen.


Bygglov

För att bygga nya lokaler eller inreda befintliga hus för förskoleverksamhet som tidigare använts i annat syfte krävs bygglov.


Handläggning

Barn- och utbildningsnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogsmyndigheten, Skatteverket samt företag som erbjuder kreditupplysningar. Handläggningstiden beräknas vara fyra månader efter att en komplett ansökan kommit in.

En avgift på 35 000 kr kommer att tas ut för ansökan om nyetablering, och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: