Förskolans barnhälsoteam

Alla som arbetar inom förskolan har ansvar för att erbjuda alla barngrupper och alla barn en god miljö för utveckling, lärande och lek samt särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

 

På varje förskole område finns ett Barnhälsoteam, som leds av rektor. I teamet ingår specialpedagog och pedagoger med ICDP vägledarutbildning. ICDP vägledarutbildning fokuserar på faktorer som är gynnande för barns utveckling. Vid behov kan skolpsykolog eller BVC psykolog bjudas in eller konsulteras.


Barnhälsoteamet träffas kontinuerligt under läsåret och arbetet genomsyras av barnperspektivet. Teamet arbetar både främjande, förebyggande och åtgärdande.


Främjande arbete innebär att förskolan arbetar aktivt för att säkerställa samt fortsätta förbättra de redan positiva förutsättningarna som finns i verksamheten. Exempel på främjande arbete är att alla pedagoger får fortbildning kontinuerligt kring förhållningssättet från ICDP.

Förebyggande arbete innebär olika riktade insatser till verksamheten när risker uppmärksammats. Exempel på förebyggande arbete är TAKK, tecken som alternativ kommunikation och bildstöd.

Åtgärdande arbete innebär att hantera svårigheter som uppstår under läsåret samt att sätta in tidiga insatser. Exempel på åtgärdande arbete är utforma verksamheten med anpassningar så att barngruppen eller ett enskilt barn som är i behov av särskilt stöd, får det stöd de har rätt till.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: